Privacy Verklaring van Zwemclub de Forel

Uw privacy is van het grootste belang voor Zwemclub de Forel.
Als we uw gegevens verwerken dan doen we dat in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige wet- en regelgeving die uw persoonlijke- en persoonsgegevens beschermen.
Zwemclub de Forel, met als correspondentieadres De Brogge 31, 8472 AT Wolvega, is het verantwoordelijke orgaan voor de gegevensverwerking.
De verwerking is vrijgesteld van melding bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Wanneer u lid bent van een vereniging die lid is van de zwembond, dan wordt er gebruik gemaakt van een digitale ledenadministratie welke met de administratie van de KNZB wordt uitgewisseld.
De persoonsgegevens omvatten: naam, roepnaam, voorletters, geslacht, huisadres met postcode en woonplaats, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, telefoonnummer, e-mail adres, kwalificaties van arbitrerend - en technisch kader en de zwemsportactiviteit waaraan wordt deelgenomen. Bent u contributie plichtig dan worden ook bankgegevens verzameld voor het innen van inschrijfgeld, contributies en overige betalingen.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens gebruikt?

Uw gegevens worden gebruikt om het aantal en het verloop van leden van onze vereniging vast te kunnen stellen.
Uw gegevens worden eveneens gebruikt voor de uitoefening van activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot: uw deelname aan activiteiten zoals wedstrijden en competities, onderzoeksdoeleinden, subsidieverzoeken, voor informatievoorziening in het verlengde van zwemsportactiviteiten (eventueel in samenwerking met derden), overige activiteiten die de zwemsport in de ruimste zin van het woord bevorderen. Voor de gerichte uitvoering van marketing- of wervingsactiviteiten door de vereniging, indien het lid daartoe toestemming heeft gegeven bij inschrijving.
Het innen van openstaande vorderingen voor zover het een persoonlijk lidmaatschap betreft.

Uw gegevens worden eveneens gebruikt om aan de zwembond te verstrekken en aan NOC*NSF in het kader van KISS: de centrale databank van het ‘Kennis- en Informatiesysteem voor de Sport’ (KISS) van NOC*NSF.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

ZC de Forel verstrekt door middel van haar ledenadministratie aan de KNZB de volgende persoonsgegevens: Naam, voorletters, geboortedatum, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en begin- en einddatum van het lidmaatschap van de KNZB.
De KNZB verwerkt deze gegevens voor:
  a. het jaarlijks vaststellen van het exacte aantal leden, om het aantal uit te brengen
      stemmen tijdens de ALV van de KNZB in de algemene vergadering van NOC*NSF te kunnen bepalen.
  b. het op basis van statistische gegevens onderbouwen en evalueren van het beleid en de strategie op het gebied van sportdeelnamevraagstukken.

Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Zwemclub de Forel. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die sites te raadplegen.

Beveiliging

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Wijzigingen

Zwemclub de Forel kan dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen.
Wij raden u daarom aan dit privacy statement regelmatig te bekijken.

Vragen?

Bij vragen kunt u een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. sturen.  Wilt u uw gegevens corrigeren of inzien, of heeft u bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door Zwemclub de Forel dan kunt u een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. sturen.

Met Code Blauw laten de KNZB, zwemverenigingen en zwembaden zien dat we ons samen sterk maken voor een sportief en veilig zwemklimaat. Het is onze ambitie om een blauwe golf te creëren, waarbij iedereen elkaar aansteekt om op een positieve manier met elkaar, met de sport en de faciliteiten om te gaan.

Code Blauw: staat voor respect, sportiviteit, veiligheid en plezier!
Wij streven naar een zwemsportklimaat, waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat, zich houdt aan de regels, zich inzet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en vooral veel plezier maakt samen.


Het bestuur van Zwemclub de Forel sluit zich volledig aan bij het uitdragen van code blauw.

Onder code blauw vallen ook de gedragsregels voor de kleedruimtes;

Naast de algemene gedragsregels gelden in de kleedruimtes nog een aantal aanvullende gedragsregels. Dat zijn de volgende:

 • Er is geen aparte ouder-kind kleedruimte. Dat betekent dat ouders met kinderen welke hulp nodig zijn bij het omkleden dit moeten doen in een van de omkleedcabines. Dit i.v.m. de diverse leeftijden welke aanwezig zijn in de kleedkamers.
 • Heren kleedkamer enkel voor mannen en jongens.
 • Dames kleedkamer enkel voor dames en meisjes.

We willen binnen onze vereniging iedereen daarom vragen anderen aan te spreken op gedrag dat in strijd is met deze gedragsregels.

 

GEDRAGSCODE

Zwemclub de Forel vind het belangrijk dat er fysieke en sociale veiligheid is binnen de vereniging en hechten daar veel waarden aan, dit voor alle leden bij alle activiteiten waar aan deelgenomen wordt, die georganiseerd worden door Zwemclub de Forel. Een belangrijk onderdeel hiervan is onze gedragscode.

gedragscodeGedragscode voor de leden

Voor alle leden bij Zwemclub de Forel geldt onze gedragscode.

Iedereen die lid wordt van onze vereniging onderschrijft dit.

De gedragscode die wij hanteren bij onze zwemclub de Forel;

 • Behandel elkaar met respect en laten dat zien door een correcte houding en fatsoenlijk taalgebruik.
 • Ga ervan uit dat we allemaal hetzelfde doel hebben: het (helpen) beoefenen van de zwemsport in de breedste zin bij Zwemclub de Forel in een sportieve en veilige sfeer.
 • We vertonen geen ongewenst gedrag zoals verbaal en fysiek geweld, discriminatie, pesten en seksuele intimidatie.
 • Let op grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, die door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren en/of als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten én plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport waar de spelregels/reglementen niet in voorzien. In het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd, waaronder mede begrepen seksueel misbruik, discriminatie, pesten.
 • Netjes om gaan met elkaars spullen en met het materiaal van Zwemclub de Forel en de gebruikte accommodaties.
 • Vragen en of kritiek melden we bij de personen waar het hoort.
 • Activiteiten die onder toezicht vallen van Zwemclub de Forel zijn drugs niet toegestaan en wordt er geen alcohol geschonken aan personen jonger dan 18 jaar.
 • Het gedragen in en buiten het zwembad is zodanig dat de goede naam van Zwemclub de Forel niet in diskrediet wordt gebracht.

code blauw

 

Zwemtijden in de Steense

zwemmen 0

De trainingstijden in de Steense, onder normale omstandigeheden
DagTijdstipVoor wie?
Dinsdag 6:30 - 7:30 Jeugdigen en volwassenen in overleg met trainer
Woensdag 17:00 - 18:00 Jeugdigen
Woensdag avond 20:00 - 21:00 Jeugdigen
Donderdag 6:30 - 7:30 Junioren/en ouder
Donderdag 18:00 - 19:00 Minioren en Junioren
Vrijdag 20:00 - 21:00 Recreanten en masters
Zaterdag 8:00 - 9:00 Junioren en ouder
Zaterdag 9:00 - 10:00 Instroom, Minioren en Junioren

 

Trainingstijden in de tijd van corona. Het wisselt nog wel eens. Doordat de regels elke keer weer veranderen kijken we elke keer naar de mogelijkheden. Via apps en facebook worden de actuele trainingsmogelijkheden bekend gemaakt. Nog geen lid? ZoekDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. !
Wat heb je nodig tijdens een training?
Naast je zwemkleding is het ook verstandig om een bidon met drinken mee te nemen naar de training. Tijdens zo’n training zweet je, al merk je er weinig van en dan is het goed om dat vocht direct weer aan te vullen.
Als we in Noordwolde zwemmen is het water aan de frisse kant in vergelijking met het water in de Steense te Wolvega. We adviseren dan ook om warme kleding en grote handdoeken mee te nemen. 1 handdoek gebruik om, om te slaan bij het verlaten van het water en de andere is dan nog lekker droog om je mee af te drogen. Ook slippers of crocs zijn een goede aanvulling. Voor na de training is eten en drinken verstandig.


 

 

Vertrouwenscontactpersoon van Zwemclub de Forel:


In verenigingen kunnen zich situaties voordoen waardoor de sociaal veilige sportomgeving in het geding zou kunnen komen.
Wij vinden het daarom wenselijk dat er binnen onze vereniging een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) aanwezig is.

De VCP is een duidelijk aanspreekpunt ten aanzien van vragen, vermoedens, meldingen, klachten en eventueel aangifte. Iedereen binnen onze vereniging kan ten alle tijden een beroep doen op de VCP.

Voor onze leden is het van belang om te weten wat de taken zijn van de VCP en wat de randvoorwaarden zijn om zo optimaal mogelijk van de VCP gebruik te kunnen maken.

Taken van de VCP:

 1. Eerste opvang/ aanspreekpunt
  De VCP is er voor leden die te maken hebben met een sociaal onveilige sportomgeving en hier met iemand over willen spreken.
 2. Doorverwijzing
  De VCP kan in overleg betrokkene(n) doorverwijzen naar een NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of –adviseur, klacht-/tuchtcommissie van de bond, advocaat, politie en/of andere hulpverleners.
 3. Preventieactiviteiten
  De VCP ziet er op toe dat de gedragsregels binnen onze vereniging worden nageleefd. Daarbij houdt de VCP zich op de hoogte van de landelijke ontwikkelingen en geeft gevraagd en ongevraagd advies en informatie aan het bestuur, daarmee uiteraard rekening houdend met de privacy van betrokkenen. Uw identiteit blijft bij de VCP en wordt niet gedeeld met andere instanties/personen, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend. Hiermee kan gericht beleid worden ontwikkeld voor een sociaal veilige sportomgeving.
  De toolkit / handboek sociaal veilige sportomgeving kan hierbij als leidraad worden gebruikt.

Randvoorwaarden:

 • de VCP is geen bestuurslid;
 • de VCP heeft een duidelijk aanspreekpunt binnen het bestuur;
 • de VCP is niet inhoudelijk betrokken bij procedures;
 • de VCP werkt conform een protocol sociaal veilige sportomgeving ten behoeve van preventie.

Wil je contact met de vertrouwenscontactpersoon, stuur dan een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

GEDRAGSCODE

Zwemclub de Forel vind het belangrijk dat er fysieke en sociale veiligheid is binnen de vereniging en hechten daar veel waarden aan, dit voor alle leden bij alle activiteiten waar aan deelgenomen wordt, die georganiseerd worden door Zwemclub de Forel. Een belangrijk onderdeel hiervan is onze gedragscode.

gedragscodeGedragscode voor de leden

Voor alle leden bij Zwemclub de Forel geldt onze gedragscode.

Iedereen die lid wordt van onze vereniging onderschrijft dit.

De gedragscode die wij hanteren bij onze zwemclub de Forel;

 • Behandel elkaar met respect en laten dat zien door een correcte houding en fatsoenlijk taalgebruik.
 • Ga ervan uit dat we allemaal hetzelfde doel hebben: het (helpen) beoefenen van de zwemsport in de breedste zin bij Zwemclub de Forel in een sportieve en veilige sfeer.
 • We vertonen geen ongewenst gedrag zoals verbaal en fysiek geweld, discriminatie, pesten en seksuele intimidatie.
 • Let op grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, die door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren en/of als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten én plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport waar de spelregels/reglementen niet in voorzien. In het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd, waaronder mede begrepen seksueel misbruik, discriminatie, pesten.
 • Netjes om gaan met elkaars spullen en met het materiaal van Zwemclub de Forel en de gebruikte accommodaties.
 • Vragen en of kritiek melden we bij de personen waar het hoort.
 • Activiteiten die onder toezicht vallen van Zwemclub de Forel zijn drugs niet toegestaan en wordt er geen alcohol geschonken aan personen jonger dan 18 jaar.
 • Het gedragen in en buiten het zwembad is zodanig dat de goede naam van Zwemclub de Forel niet in diskrediet wordt gebracht.

code blauw

 

Contributie Zwemclub de Forel

Contributie 2020-2021  
Wedstrijd zwemmen exclusief
startvergunning
   
1x per week € 12,50 Per maand op basis van 12 mnd
2x per week € 20,00 Per maand op basis van 12 mnd
3x per week € 27,50 Per maand op basis van 12 mnd
4x per week € 35,00 Per maand op basis van 12 mnd
5x per week € 40,00 Per maand op basis van 12 mnd
6x per week € 45,00 Per maand op basis van 12 mnd


Gasttarief wedstrijdzwemmers: € 3,50 per keer


Bondskosten 2021 (voor wedstrijdzwemmers)


Lidmaatschap KNZB incl. Startvergunning (geb in 2009 of later) : € 25,00
Lidmaatschap KNZB incl. Startvergunning (geb in 2008 of eerder): € 55,30


Strippenkaart


10 x zwemmen € 35,- enkel geldig op de woensdag- en vrijdagavond training

 

Opmerkingen:
 *In Zwembad de Steense kan er getraind worden van september t/m juni
 *De contributie wordt in 12 termijnen rond de 20
e van de maand per automatische incasso afgeschreven
 *Opzeggen van lidmaatschap kan per
eind kwartaal. Per mail naar de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 vóór de 25e van het betreffend kwartaal.
 *KNZB bondskosten worden jaarlijks in rekening gebracht voor het tarief van het geldende boekjaar.
 Opzeggen voor 15 december van het voorafgaande jaar. Daarna is het gehele bedrag verschuldigd.
 *Peildatum voor leeftijd en bondskosten/startvergunning is 1 januari
 *Nieuwe wedstrijdzwemmers betalen de bondskosten in de maand dat zij ingeschreven worden als lid van de KNZB
 *De strippenkaarten zijn persoonsgebonden. Deze kunnen worden besteld bij de trainer of per mail naar de
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Nadat het bedrag is overgemaakt wordt de strippenkaart door de trainer overhandigd.

⇑ ⇑