Met Code Blauw laten de KNZB, zwemverenigingen en zwembaden zien dat we ons samen sterk maken voor een sportief en veilig zwemklimaat. Het is onze ambitie om een blauwe golf te creëren, waarbij iedereen elkaar aansteekt om op een positieve manier met elkaar, met de sport en de faciliteiten om te gaan.

Code Blauw: staat voor respect, sportiviteit, veiligheid en plezier!
Wij streven naar een zwemsportklimaat, waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat, zich houdt aan de regels, zich inzet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en vooral veel plezier maakt samen.


Het bestuur van Zwemclub de Forel sluit zich volledig aan bij het uitdragen van code blauw.

Onder code blauw vallen ook de gedragsregels voor de kleedruimtes;

Naast de algemene gedragsregels gelden in de kleedruimtes nog een aantal aanvullende gedragsregels. Dat zijn de volgende:

 • Er is geen aparte ouder-kind kleedruimte. Dat betekent dat ouders met kinderen welke hulp nodig zijn bij het omkleden dit moeten doen in een van de omkleedcabines. Dit i.v.m. de diverse leeftijden welke aanwezig zijn in de kleedkamers.
 • Heren kleedkamer enkel voor mannen en jongens.
 • Dames kleedkamer enkel voor dames en meisjes.

We willen binnen onze vereniging iedereen daarom vragen anderen aan te spreken op gedrag dat in strijd is met deze gedragsregels.

 

GEDRAGSCODE

Zwemclub de Forel vind het belangrijk dat er fysieke en sociale veiligheid is binnen de vereniging en hechten daar veel waarden aan, dit voor alle leden bij alle activiteiten waar aan deelgenomen wordt, die georganiseerd worden door Zwemclub de Forel. Een belangrijk onderdeel hiervan is onze gedragscode.

gedragscodeGedragscode voor de leden

Voor alle leden bij Zwemclub de Forel geldt onze gedragscode.

Iedereen die lid wordt van onze vereniging onderschrijft dit.

De gedragscode die wij hanteren bij onze zwemclub de Forel;

 • Behandel elkaar met respect en laten dat zien door een correcte houding en fatsoenlijk taalgebruik.
 • Ga ervan uit dat we allemaal hetzelfde doel hebben: het (helpen) beoefenen van de zwemsport in de breedste zin bij Zwemclub de Forel in een sportieve en veilige sfeer.
 • We vertonen geen ongewenst gedrag zoals verbaal en fysiek geweld, discriminatie, pesten en seksuele intimidatie.
 • Let op grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, die door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren en/of als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten én plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport waar de spelregels/reglementen niet in voorzien. In het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd, waaronder mede begrepen seksueel misbruik, discriminatie, pesten.
 • Netjes om gaan met elkaars spullen en met het materiaal van Zwemclub de Forel en de gebruikte accommodaties.
 • Vragen en of kritiek melden we bij de personen waar het hoort.
 • Activiteiten die onder toezicht vallen van Zwemclub de Forel zijn drugs niet toegestaan en wordt er geen alcohol geschonken aan personen jonger dan 18 jaar.
 • Het gedragen in en buiten het zwembad is zodanig dat de goede naam van Zwemclub de Forel niet in diskrediet wordt gebracht.

code blauw

 

⇑ ⇑